Diensten

Grensbepaling + afpaling

Bij onduidelijkheid over de exacte ligging van de grens kan ik u als landmeter-expert bijstaan voor het opmeten van uw eigendom en het uitvoeren van het grensonderzoek, zodat de eigendomsgrenzen kunnen beschreven en vastgelegd worden aan de hand van een proces verbaal van afpaling.
Finaal wordt de vastgelegde grens op het terrein gematerialiseerd aan de hand van grenspalen.

Verkavelingsaanvragen

Wil je een perceel verdelen/splitsen voor het ontwikkelen van één of meerdere loten, bestemd voor het creëren van woongelegenheid, dan is het noodzakelijk een “omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden” aan te vragen.

Procedure
Voor de opstart van het dossier zal ik u als landmeter-expert bijstaan voor het inwinnen van de vereiste inlichtingen over de haalbaarheid van het verkavelingsdossier.
Wordt het te verkavelen perceel geschikt geacht, dan wordt het terrein in detail opgemeten. Op basis van de meetresultaten en na inwinnen van de nodige documenten, wordt (in overeenstemming met de opdrachtgever) het verkavelingsontwerp uitgewerkt en worden de nodige plannen en documenten opgemaakt, voor het indienen van de verkavelingsaanvraag.
Na het afleveren van de vergunning sta ik u als landmeter-expert bij voor de administratieve afhandeling van het dossier en het bekomen van de vereiste documenten.

Aanvraag omgevingsvergunningen

Voor ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect, kan ik u als landmeter-expert bijstaan voor het inwinnen van de nodige informatie, het uitvoeren van de vereiste opmetingen en het opmaken van plannen en documenten voor het indienen van de vergunningsaanvraag.

Dit kan voor o.a. functiewijzigingen, regularisaties, beperkte reliëfwijzigingen, slopen van een vrijstaand gebouw, gevelrenovatiewerken, enz.

Perceelsplitsingen

In het geval dat u een deel van een perceel wenst af te splitsen voor bvb. verkoop of nalatenschap, dan kan er een proces verbaal van splitsing opgemaakt worden, na het uitvoeren van de vereiste opmetingswerkzaamheden en na afronding van het  grensonderzoek.
Het aanvragen van de kadastrale nummer(s) en het plaatsen van grenspalen wordt aansluitend uitgevoerd.

Prekadastratie + berekening quotiteiten

Na opmeting en verwerking, wordt via prekadastratie het planreferentienummer en de gereserveerde perceelsidentificatie aangevraagd. Gegevens die nodig zijn bij het opmaken van de akte.
Oa. bij meergezinswoningen kan er aanvullend een verslag worden opgemaakt, waarin voor elke privatieve eenheid het aandeel in de gemeenschappelijke delen wordt bepaald, in functie van de ligging, oppervlakte, bestemming, etc. van het goed.

Plaatsbeschrijvingen

Bij huurovereenkomst
Bij intrede van de huurder(s) is het verplicht een plaatsbeschrijving op te maken, dit verslag wordt samen met het huurcontract geregistreerd. Voor deze plaatsbeschrijving kan u beroep doen op een onafhankelijk landmeter-expert.In het verslag wordt de staat van het gebouw + eventuele schade, gedetailleerd beschreven en aangevuld met een fotoverslag. Dit document wordt door beide partijen voor akkoord getekend en stelt elke partij in staat om na de huurovereenkomst de toestand van het pand te vergelijken met de toestand bij de start van de huurovereenkomst, waardoor eventuele betwistingen kunnen vermeden worden.

Bij uittrede van de huurder(s) kan er ook een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Deze is niet verplicht, doch sterk aan te raden.
Ook tussentijdse plaatsbeschrijvingen kunnen opgemaakt worden, wanneer bvb. (ver)bouwwerken worden uitgevoerd tijdens de huurovereenkomst.

Constructieve plaatsbeschrijving
Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, valt het aan te raden om een plaatsbeschrijving op te maken van de aanpalende gebouwen en constructies en/of het aangrenzend openbaar domein. De plaatsbeschrijving maakt het mogelijk om de toestand van de aanpalende elementen na de werken, te vergelijken met de toestand voor de werkzaamheden. Op die manier kunnen betwistingen over schade, die al dan niet het gevolg is van de uitgevoerde werken, vermeden worden.

Architectuurmetingen

Dankzij gespecialiseerde meetapparatuur kan u op een landmeter-expert beroep doen voor het gedetailleerd opmeten van woningen, constructies en/of overige gebouwen.

In overleg met de architect wordt bekeken wat noodzakelijk is.
In functie daarvan worden de vereiste metingen uitgevoerd en kunnen gevelplannen, snedes, inplantingsplannen, grondplannen, etc. opgemaakt en aangeleverd worden, zodat deze als basis kunnen gebruikt worden voor het ontwerp en/of het aanvragen van de bouwvergunning.

GRB-metingen

As-built metingen of opmetingen van de bestaande toestand van wegenis, conform de technische bepalingen uit de GRB-skeletbestekken.

Uitzetwerk

Voor het markeren van de inplanting van een constructie op het terrein, is het aangewezen een landmeter aan te stellen. Aan de hand van nauwkeurige meetapparatuur kan de toestand vanop het goedgekeurde plan, met hoge precisie gematerialiseerd worden op het terrein.
Dit kan onder andere gedaan worden voor de inplanting van (nieuwbouw) woningen, wegenis/verhardingen, doorvoerlocaties van (nuts)leidingen, markeren van binnen- en buitenmuren op de vloerplaat, uitzetten van kolommen, etc. .

Overige

Opmaak rooilijnplannen
Opmaak onteigeningsplannen
Aanvraag stedenbouwkundig attest
Zettingsmetingen
Muurovername
Volumemetingen
Opmeting bestaande toestand